Race Recap: Harbour Run 2017 (NL/EN)

by diederik
1211 views

Flag_of_the_Netherlands.svg

For English, click here!

Een familie urban obstakel run. Een half jaar geleden besloten mijn vrouw Lisa en ik dat we deze run samen wilde lopen, “want MEDAILLE!”. Het lukte om last minute nog twee tickets te krijgen en we hadden er zin in.

We parkeerde op een enorm industriegebied, ongeveer 15 minuten bij het evenement vandaan en konden met een pendelbus naar het evenement toe. Een perfecte oplossing tegen parkeerproblemen! We kwamen aan bij het evenemententerrein, haalde onze startpakketten op en maakte ons klaar voor de run.
Ik besloot met mijn gewichtsvest met 6kg te gaan rennen, aangezien ik van plan was bij Lisa te blijven. Samen met wat teamgenoten en vrienden begaven we ons langzaam richting het startgebied. Het weer was die ochtend niet zo best. Het was fris en nat. Het laatste half uur voor de start klaarde het echter flink op.

Eenmaal in het startvak moesten we wachten op de warming up. De organisatie had wat problemen met de techniek. De microfoon/speakers werkte niet, dus we konden de spreker niet horen. De megafoons die ze vervolgens kregen hielpen weinig. Gelukkig waren de mannen van de warming up luidruchtig genoeg om over de enthousiaste menigte heen te komen. Een warming up zonder muziek, een speech zonder geluid en toen de start. Het startsignaal werd gegeven door luchthoorns, die in stijl met de rest van de start waren als in dat ze amper geluid maakte. Maar we waren gestart!

Als eerste klauteren over lage muurtjes en door een grote hangaar in. Hier moesten we over enorme kabel haspels heen klimmen. Terug buiten kwamen we na een kort stuk rennen bij dranghekken uit, een enorme lading dranghekken.. Deze stonden allemaal in ruitvorm opgesteld. Het parcours raakte hier meteen volledig verstopt. Lopers begonnen andere lopers aan de kant te duwen (alsof er iets te winnen viel) en wij hopte onze weg door de eerste en hierna tweede set hekken. Het leek een eeuwigheid te duren. Vervolgens door naar de reddingsboten. Weer een flinke ophoping, aangezien de boten maar een kleine opening aan elke kant hadden en we er allemaal doorheen moesten. Twee boten na elkaar. Nu al raakte een hoop mensen geïrriteerd en begonnen er omheen te lopen.

Hier na kwam een obstakel waarvan het de bedoeling was dat we er onderdoor zouden kruipen. Schrikdraad, opgespannen met bordjes er bij dat er spanning op stond. We moesten over het gras kruipen. Op dat moment liep zeker 90% van de lopers er overheen, in plaats van kruipend er onderdoor. Wij besloten het op de juiste manier te doen. Het schrikdraad bleek een grapje van de organisatie, aangezien er helemaal geen spanning op stond.

Door richting de onder onder over over door door, nee ik stotterde niet, en hier na de schuine muren. Ik hielp Lisa er overheen en we konden door naar de Marine Hordes. Een best lastig obstakel, bestaande uit een aantal balken net boven borsthoogte waar we overheen moesten.

Vervolgens kwamen we aan bij een aantal containers. Over de eerste, door een met banden gevulde tweede en dit een aantal keer herhaald. Hier na de monkeybars. Dikke stangen die een beetje konden draaien.

Vervolgens de Fender Rocks. Enorme worst-vormige constructies met vrachtwagen banden er aan vast gemaakt. We kropen er overheen, elkaar en andere lopers helpend. Door naar het beklimmen van enorme op elkaar gestapelde containers, een stuk kruipen onder een net en nog meer klimmen.

Vervolgens moesten we een zandzak pakken en een gebouw in kruipen. Hier na rennen door een tunnel gemaakt van containers in de richting van enorme ventilatoren. Het geluid was oorverdovend en het was moeilijk normaal te ademen. Aansluitend een lading over/onder balken om doorheen te komen. Lisa had moeite met de zware zandzak, dus ik besloot de over/onder met mijn zak en die van haar te doen. Dat duurde langer dan verwacht, maar het lukte uiteindelijk wel! Door een gebied gevuld met containers in. We namen een verkeerde afslag, dus moesten terug maar vonden onze weg naar buiten.

We kwamen aan bij een lange rij barrières waar we overheen moesten hoppen, gevolgd door een doolhof van hekken. Wederom een verkeerde afslag, maar ook hier kwamen we uit. Vervolgens over een skeleton frame richting het touwklimmen. Ik deed een swing over, over de bovenste balk en hielp vervolgens Lisa naar boven. We hadden het prima naar ons zin! Over een paar bergen autobanden en uiteindelijk aankomend bij een schuine muur met touwen. De muren waren glad, dus we hielpen elkaar en andere lopers er op en over.

Rennend over een verlaten treinrails kwamen we aan bij de Outdoor Valley rigs. Touwen hangend vanaf een frame met een horizontaal opgespannen net. We moesten er eigenlijk op en over, maar de vrijwilligers daar zeiden dat we alleen de balk aan hoefde te tikken. Dit kon al door alleen een beetje op te springen. Ik besloot er apenhang onderdoor te gaan. Vervolgens een set muren en een kort loopje terug richting het evenemententerrein. Kruipend door een steigerpijp stellage en toen het enorme finish obstakel. Omhoog een schuine muur met touwen op, langs een net, omlaag via een ander net en toen met een touw naar een platform zwaaien. Lisa werd bijna van het laatste net af geschopt, maar kon net blijven hangen. We kwamen er doorheen en finishten!

We zijn vervolgens blijven wachten totdat onze vrienden ook gefinisht waren en vervolgens richting de pendelbussen gegaan. Een vermakelijke run met goede faciliteiten en transport.

===================================================

1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

A family urban obstacle run. Half a year ago my wife and I decided to run this one together, “because MEDAL!”. Managed to get last minute tickets and where looking forward to it.

We parked at a huge industrial area, around 15 minutes from the venue and took the event bus to the venue. A perfect solution to prevent parking issues! We arrived at the venue, picked up our starting packs and prepared for the run.
I decided to run with my weightvest with 6kg, because I was planning on staying with my wife. We met up with team mates and friends and slowly moved towards the starting area. The weather that morning wasn’t too good. It was chilly and wet. The final half an hour the weather cleared up though.

Once in the starting area we where waiting on the warm-up. The organisation was experiencing some technical difficulties. The sound system wasn’t working, so we couldn’t hear the speaker. They then started using megaphones, which didn’t help much. Luckily the guys doing the warm-up where loud enough to overcome the exited crowd. A warm-up without music, a speech without sound, and then the start. The starting signals where airhorns, which where in style with the rest of the start as in they hardly made any sound. But we where off!

Starting off with climbing over low walls and continuing into a huge hangar. Here we had to climb over huge cable reels. Back outside after a short run we ran into metal gates, a lot of metal gates.. All positioned in diamond shapes. The course immediately clogged up. Runners started pushing other runners to the side (like there was something to win) and we just hopped our way through the first and then second set of gates. It seemed to take forever. Continuing on we ran into the liferafts. Again a lot of clogging up, since the rafts had a small opening on each side and we had to all get through them. Two life rafts in series. Already lots of people getting annoyed and walking past them.

Next came what was supposed to be a crawl. Electric fence wiring to crawl under, with signs warning not to get shocked. We had to crawl over grass. At that moment 90% of the runners where stepping over the lines instead of crawling, but we got on our bellies like we where supposed to. The wires turned out to be a practical joke, since they weren’t charged.

Continuing to the under under over over through through, no I didn’t stutter, and after that the inclining walls. I helped Lisa get over them and we moved on to the marine hurdles. A fairly tough set of sternum checkers made up of two-by-fours.

We then ran into a set of containers. Over the first, through a tyre filled second and repeat a few times. Next came the monkeybars. Thick bars that actually rotated a little.

Quickly afterwards we ran into the Fender Rocks. Huge sausage shaped structures with truck tyres attached to them. We crawled over them, helping each other and other runners. Continuing with climbing some huge stacked containers, a long crawl under a net and more climbing.

Next we had to grab a sandbag and crawl into a building. We then had to run through a tunnel of containers heading into huge fans. The sound was deafening and it was hard to breath. Then a lot of over/under bars to get through. Lisa had trouble carrying the bag, so I decided to do the over/under with both hers and mine. Took a little longer then anticipated, but I managed. Moving on into a section of containers. Took a wrong turn, so had to double back, but managed to get out.

We ran into a long row of barriers we had to hop over, followed by a maze of fences. Again one wrong turn, but we got through. Next over a skeleton frame towards the rope climb. I swung over the top beam and then helped Lisa tap the beam. We where enjoying ourselves! Over piles of tyres and running into a inclining wall with ropes attached to the top. They where slippery, so we helped a couple of fellow runners up and got over.

Running along abandoned train tracks we reached the Outdoor Valley rigs. Ropes hanging from a frame with a net horizontally attached to it. We where supposed to go up and over, but the volunteers told us just to tap the first beam. We could actually tap that beam just by jumping up. I decided to traverse under the net instead. Next a set of walls and a short run left towards the event area. Crawling through a scaffolding structure and then the huge finisher obstacle. Up an inclining wall, past a net, down another net and then swinging towards a platform by rope. Lisa almost got kicked off of the final net, but managed to hang on. We got through and finished!

We then waited for our friends to finish and headed back to the shuttle bus. An enjoyable run with good facilities and transport.

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More